3 rezon pou w pa bay timoun medikaman ki pou granmoun

Anpil moun gen abitid bay timoun medikaman ki pou granmoun lè yo malad. Pandan lide a se pran swen timoun nan, pratik sa ka gen gwo konsekans sou lavi timoun nan menm lè se moso nan medikaman ou bay li.

Crédit Photo: Le Vif
3 rezon pou w pa bay timoun medikaman ki pou granmoun

Premye diferans ki genyen ant timoun ak granmoun se fason kò yo ye. Jan yo konn di pafwa, yon timoun se yon granmoun tou piti. Ògàn ki nan kò yo pa fonksyone menm jan akoz pa timoun nan poko fin devlope. Ògàn timoun nan pa gen matirite pa granmoun nan genyen. Sa se premye konsiderasyon yon moun dwe fè lè li ap bay yon timoun medikaman.

Se vre ! Kèlkeswa fason nou pran l, tout medikaman aji sou kò nou. Kò nou aji sou medikaman yo tou pou l ka rive elimine yo. Se sa yo rele metabolis medikaman yo. Pwosesis sa fèt sitou nan fwa a epi eliminasyon an fèt nan ren yo. Pou rezon nou pral site yo, yon moun dwe pran anpil prekosyon lè l ap bay timoun yon seri medikaman.

Dapre yon pedyat jounal la te kontakte men 3 rezon yo pa dwe bay timoun yo medikaman granmoun:

  1. Se pa tout medikaman granmoun ki itilize kay timoun menm si se pou menm maladi
  2. Medikaman kay timoun bay selon pwa. Sa vle di gen ris pou gen doz la twop ak entoksikasyon 
  3. Gen ris tou pou gen rezistans si paran yo ap bay yon medikaman doktè ta dwe itilize lè timoun nan vrèman gen bezwen medikaman sa

Enfòmasyon ki disponib sou sit Doctissimo pa depaman ak sa pedyat la di a. Dapre sit sa Doktè Claude Malhuret ak Laurent Alexandre « kò timoun nan non sèlman pa ka byen transfòme pwodwi yo ni elimine yo. Tranfòmasyon medikaman yo ansanm ak eliminasyon yo nan kò a pa gen menm pwisans kay granmoun ansanm ak timoun epi adolesan. Lè yo bay medikaman an nan yon dòz ki pa adapte, li ka vin rasanble epi lakoz entoksikasyon ak yon eksè dozaj. Se pou sa yon moun pa dwe janm deside ‘adapte’ medikaman ki prevwa pou granmoun a yon timoun san yon doktè ni yon pwofesyonèl sante pa bay dizon l sou sa ».

Lè yon timoun pran yon medikaman nan yon kantite ki twòp sa ka lakoz : vwomissman, pèdi konesans, pwoblèm pou respire, twoub kadyak ansanm ak mouvman kip a nòmal. Kòm evite miyò pase mande padon, li miyò lè yon granmoun pa pran chans bay yon timoun medikaman ki pa pou li.

Sous : https://www.doctissimo.fr/html/medicaments/articles/sa_6299_medicaments_enfant.htm#:~:text=Utilis%C3%A9%20%C3%A0%20une%20dose%20non,ou%20un%20professionnel%20de%20sant%C3%A9.

https://sante-pratique-paris.fr/medicament/surdosage-medicaments/#:~:text=vomissements%20%3B,mouvements%20anormaux.

 

Stevens JEAN FRANÇOIS


Aucun commentaire

Contributions

Aucun commentaire !

Soyez le premier à commenter cet article.

Même rubrique

Les articles de la même rubrique


Abonnez-vous à notre infolettre

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir une notification par e-mail de chaque nouvel article.

Rejoignez les 3 060 autres abonnés!

Appuyer sur la touche "Entrée" pour effectuer une recherche.

Articles populaires

Paramètre du site

Thème